مطالب مرتبط با کلید واژه

vision


vision and mission

آئین نامه مرکز تحقیقات مداخلات قلبی و عروقی  مرکز آموزشی تحقیقاتی درمانی قلب و عروق شهید رجائی مقدمه: مراکز تحقیقاتی اعم از دولتی و غیر دولتی به منظور گسترش مرزهای دانش و آگاهی از مواهب و نعمت های خدادادی در پهنه طبیعت به منظور ...