vision and mission

آئین نامه

مرکز تحقیقات مداخلات قلبی و عروقی

 مرکز آموزشی تحقیقاتی درمانی قلب و عروق شهید رجائی

مقدمه:

مراکز تحقیقاتی اعم از دولتی و غیر دولتی به منظور گسترش مرزهای دانش و آگاهی از مواهب و نعمت های خدادادی در پهنه طبیعت به منظور ارتقای سطح زندگی و نیل به حیات طیبه و نیز با عنایت به تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار تأسیس می گردد. تبصره – مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاهها و سایر مؤسسات دولتی دارای استقلال مالی هستند.

وظائف مراکز تحقیقاتی به شرح زیر است:

الف) توسعه پرورش و به کارگیری دانش بشری در زمینه های بهداشتی – درمانی و آموزش پزشکی کشور.

ب) انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی بمنظور جوابگویی به نیازهای کشور.

ج) جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه.

د) تربیت نیروی انسانی محقق در علوم پزشکی با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی کشور

.

ه) تربیت، تشویق و به کارگیری محققین در رشته های علوم پزشکی

و) کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور.

ارکان مراکز تحقیقاتی عبارتند از :

الف) هیأت امناء. ب) رئیس مرکز. ج)شورای علمی

 

  هیأت امناء:

 پژوهشگاهها و پژوهشکده ها مطابق قوانین مصوب شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای هیأت امناء خواهند بود.

تبصره 1- شرح وظائف و حدود اختیارات همچنین نحوه تشکیل هیأت امناء در قوانین و آیین نامه های مربوطه آمده است.

تبصره 2- هیأت امناء پژوهشکده ها و گروههای پژوهشی وابسته به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی همان هیأت امناء دانشگاه و یا مؤسسه آموزش عالی مربوطه خواهد بود.

تبصره 3-مراکز تحقیقاتی مستقل غیردانشگاهی که در حد گروه پژوهشی دارای مجوز می باشند دارای هیأت امناء نخواهند بود.

رئیس مرکز:

 الف) رؤسای پژوهشگاهها و پژوهشکده های مستقل دولتی از بین اعضای هیأت علمی (استادیار به بالا ) خواهند بود که از طرف بالاترین مقام دستگاه مربوط معرفی و پس از تأیید صلاحیت علمی آنها از طرف وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حکم بالاترین مقام دستگاه مربوط منصوب می گردند.

ب) رؤسای پژوهشکده های وابسته به دانشگاهها از بین اعضای هیأت علمی (استادیار به بالا) همان دانشگاه و با حکم رئیس دانشگاه منصوب می شوند.

ج) رؤسای گروههای پژوهشی وابسته به دانشکده ها با معرفی رئیس دانشکده مربوطه و حکم رئیس دانشگاه منصوب می گردند.

د) رؤسای مراکز پژوهشی مستقل دولتی و غیر دولتی از بین اعضای هیأت علمی می باشند که صلاحیت علمی آنها به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد.

 

وظائف رئیس مرکز :

 الف) اداره و هدایت مرکز جهت انجام هرچه بهتر امور مربوط در چهارچوب اساسنامه و ضوابط موجود.

ب) اجرای سیاستها و ضوابط تعیین شده از طرف هیأت امناء.

ج) صدور احکام معاونین و رؤسای واحدهای مرکز براساس ضوابط موجود در اساسنامه.

د) امضای قراردادها و اسناد مالی و اداری در چهار چوب ضوابط و مقررات موجود.

ه) تدوین بودجه سالیانه مرکز تحقیقاتی و پیشنهاد آن به هیأت امناء از طریق بالاترین مقام مسئول مؤسسه مربوطه.

اعضای شورای علمی:

کلیه مراکز دارای شورای تحقیقات علمی به شرح زیر می باشند:

 الف) رئیس مرکز (رئیس شورای علمی) ب) معاون علمی (نایب رئیس شورا) ج) سایر معاونین علمی مرکز ( در صورت وجود بیش از یک معاون علمی) د) بین سه تا هفت نفر از اعضای هیأت علمی و پژوهشگران در زمینه مربوطه.

تبصره 1: حداقل یک نفر از اعضای ردیف (د) می بایست از بین پژوهشگران و صاحبنظران خارج از مؤسسه مربوط انتخاب شوند.

تبصره 2: اعضای شورای علمی مراکز تحقیقاتی با حکم رئیس مرکز منصوب می گردند.

تبصره 3: اعضای شورای علمی پژوهشکده های وابسته به دانشگاهها با معرفی رئیس پژوهشکده و تأیید معاون پژوهشی دانشگاه و حکم رئیس دانشگاه منصوب می شوند.

تبصره 4: اعضای شورای علمی گروه پژوهشی وابسته به دانشکده ها با معرفی رئیس مرکز و تأیید معاون پژوهشی دانشگاه و حکم رئیس دانشگاه منصوب می گردند.

تبصره 5: اسامی اعضاء شورای علمی مراکز جهت اطلاع برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می بایست ارسال گردد.

تبصره 6: در مورد پژوهشکده ها رؤسای گروههای پژوهشی و در مورد پژوهشگاهها رؤسای پژوهشکده ها عضو

شورای علمی خواهند بود.

وظائف شورای علمی:

الف) تصویب طرحهای پژوهشی.

ب) نظارت بر کیفیت و حسن اجرای طرحهای پژوهشی.

ج) تدوین برنامه سالانه و برنامه های درازمدت شورا و ارائه آن به هیأت امناء از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه

د) تأیید صلاحیت علمی اعضای هیأت علمی قبل از استخدام.

لازم به ذکر است مدت زمان لازم باری تایید قطعی مرکز به مدت سه سال از زمان مصوب شد مرکز یعنی تا پایان سال 1392 می باشد . بر این اساس اعضا هیئت علمی و پژوهشی مرکز باید در عرض 3 سال اخیر دارای 6 مقاله ISI, PUBMED با ذکر Affiliation مرکز بوده که آز آنها حداقل در 3 مقاله نویسنده اول یا Corresponding باشند

 

درباره مرکز

مرکز تحقیقات مداخلات قلبی و عروقی شهید رجایی یکی از مراکز وابسته به پژوهشکده قلب ایران می باشد که از سال 1389 فعالیت خود را در زمینه های مختلف بالینی، تحقیقاتی و درمانی برای سطوح مختلف جامعه آغاز نموده است. نظر به اینکه پیشرفت در زمینه های مختلف علوم فناوری های نوین و نوآوری از اهداف اصلی پژوهشکده قلب ایران می باشد هدف این مرکز تحقیقاتی نیز تولید علم، گسترش پژوهش و ارائه راهکارهای مناسب در امور بهداشتی- درمانی مرتبط با بیماری های قلب وعروق ، بخصوص شاخه اینترونشن می باشد.

 

چشم انداز

این مرکز کوشش می نماید تا با استفاده از نیروهای انسانی متعهد و متخصص و علاقمند فعالیت های پژوهشی کاربردی مرتبط با الکتروفیزیولوژی قلب را گسترش داده و به یکی از فعال ترین و معتبر ترین مراکز  بهره گیری تحقیقاتی مربوط به بیماری های قلب  در کشور تبدیل شود .این مرکز دارای توان رقابت علمی در سطح ملی و منطقه ای بوده و  مصمم است با ایجاد همکاری موثر با مراکز علمی تحقیقاتی بین المللی همچنین تولید و ثبت مقالات علمی در پایگاه های معتبر دنیا در ارائه تحقیقات در زمینه اینترونشنال کاردیولوژی و در مان های بیماران قلبی این گروه بهترین و مرجع باشد به گونه ای که آمار و گزارش های این مرکز مورد استناد مجامع بین المللی و دانشگاهی قرار گیرد

 اهداف

  • توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علوم مربوط به بیماری های قلب و عروق
  • انجام پژوهش های بنیادی پایه، اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی – درمانی
  • تولید و نشر علم از طریق چاپ کتب و مقالات علمی
  • تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه بیماری های قلب و عروق
  • همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی ، آموزشی و اجرایی در سطوح بین المللی و داخل کشور

 

 

اعضای هیئت موسس مرکز

دکتر بصیری، دکتر ممتحن، دکتر عبدی ، دکتر صادقپور، دکتر بخشنده ، دکتر محبی، دکتر پیغمبری ، دکتر کیاور، دکتر معدنی، دکتر امکانجو، دکتر فاضلی فر

اعضای شورایعالی پژوهشی

دکتر بصیری، دکتر بیطرفان، دکتر زاهدمهر، دکتر صنعتی ، دکتر شاکریان ، دکتر کیانی ، دکتر فیروزی، دکتر معدنی ، دکتر مرتضائیان

 

جلسات شورایعالی پژوهشی:

دو هفته یکبار چهارشنبه ها ساعت 7:30الی 8 صبح

ماموریت مرکز

مرکز تحقیقات اینترونشنال کاردیولوژی به عنوان کانون اصلی پژوهش های اینترونشنال کاردیولوژی ایران تمام مساعی خویش را در جهت تامین منابع در امر پژوهش ،توانمند سازی پژوهشگران، اطلاع رسانی در زمینه آخرین دستاوردهای علمی ، کمک به باز آموزی کار آمد و موثر جامعه متخصصین قلب عروق و شاخه های فوق تخصصی آن در جهت برنامه ریزی برای بیماران قلبی به کار خواهد بست.

ماموریت های اصلی مرکز شامل ساماندهی مدیریت نوین پژوهشی در زمینه اینترونشنال کاردیولوژی ، همسونمودن پژوهش ها با نیازهای واقعی جامعه، دستیابی به علم و فن آوری روز، ارزیابی ، بومی سازی و کاربردی کردن آن ، ایجاد جو مشارکت عمومی و کار تیمی در تحقیق، فراهم سازی امکانات تحقیق برای کلیه علاقمندان به تحقیق، شناسایی،تشویق و پشتیبانی از مبتکران و نوآوران در امر پژوهش های کاربردی و همچنین حضور فعال، مؤثر در جوامع علمی بین المللی می باشدچرا که اهتمام این مرکز برآن است که با تحقق فعالیت های فوق بتواند اهداف کلان خود مشتمل بر تولید و ارتقای دانش مناسب، روا و پایا، ارتقای توانمندی های محققین و کارشناسان مرکز و بالاخره توسعه همکاری های علمی پژوهشی با مراکز و موسسات علمی، تحقیقاتی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی را دنبال نماید

 

ارزش ها:.

 1- اعتقاد کامل به ارزشهای معنوی، فرهنگی، مذهبی و قومی کشور و با تاکید بر مالکیت معنوی در پژوهش

2-رعایت اخلاق پزشکی و حقوق پژوهشگران (در کلیه مراحل تحقیق از بررسی متون تا انتشار نتایج) و امانت داری در خصوص ایده های مطرح شده و رقابت علمی پژوهشی بر مبنای اصول اخلاقی

3-، توجه به نیروی انسانی کارآمد و مدیریت مناسب زمان

4-قراردادن سلامت و بهبود بیماران و کم توانان به عنوان اولویت نخست تحقیقات

5-.مرکز تحقیقات اینترونشنال کاردیولوژی وظیفه خود می داند تا با توجه به تغییر و تحول در دریافت کنندگان خدمات و نیازهای آنها، با حفظ اصول و ارزشها، ماموریت ها و اهداف خود را مورد بازبینی قرار دهد تا به ارتقای سطح فعالیت های سازمانی که لازمه هرگونه پیشرفت است دست یابد

 

 

سیاست ها:

1- انجام تحقیقات کاربردی موردنیاز جامعه در زمینه های  اینترونشنال کاردیولوژی و شاخه های مرتبط

2- نوآوری علمی از طریق انجام تحقیقات در زمینه های مختلف مربوط به اینترونشنال کاردیولوژی

3- ارتقاء و اشاعه فرهنگ تحقیق و کارگروهی در عرصه های علمی – تحقیقی

4- بسترسازی در زمینه مشارکت فعال در امور سیاستگزاری پژوهش کشور 

اهداف اختصاصی:

1- کسب جایگاه نخست در منطقه خاور میانه در حیطه اینترونشنال کاردیولوژی بر اساس شاخصهای بینالمللی تا پایان برنامه 

2- کسب جایگاه نخست در آموزشهای حرفه ای در زمینه های مرتبط و ظرفیتسازی در کشور بر اساس شاخصهای ملی 

3- کسب جایگاه نخست در کشور در حیطه انتقال و ترجمان دانش

4- شناسایی و جذب نیروی انسانی کارآمد  و تربیت پژوهشگران توانمند ،متعهد و متخصص در حیطه اینترونشنال کاردیولوژی

5- راه اندازی جلسات بحث و بررسی طرحهای تحقیقاتی

6- ارائه نو آوری ها و تشویق نوآوران علمی (هیأت علمی، دانشجو، کارمند) به روش مقتضی 

7- ایجاد انگیزه پژوهشی در دانشجویان از طریق تسهیل مشارکت در طرحهای پژوهشی 

8- به روز بودن وب سایت پژوهشکده و داشتن لینک برجسته در صفحه اول وب سایت دانشگاه

9-تدارک امکانا ت فیزیکی و تجهیزات ضروری متناسب با اهداف

10 – چاپ و انتشار مقالات پژوهشی 2 مقاله در هر سال به ازاء هریک از اعضاء متخصص پژوهشکده در مجلات معتبر بین المللی و یا داخلی

11- کاربردی کردن 50% از پژوهش ها

 

برنامه ها:

 حیطه تولید علم:

1- شناسایی اولویت های پژوهشی در عرصههای بنیادی و کاربردی

2-ارتقای کمیت تولیدات علمی و پژوهشی

3- ارتقای کیفیت پژوهش ها و توانمند سازی گروههای پژوهشی در طراحی، اجرا و انتشار نتایج پروژههای تحقیقاتی

4- ارتقای بهرهوری پژوهشگران

5- نهادینهسازی اخلاق در پژوهش مبتنی بر آموزه های اسلامی انسانی 

6- گسترش و تقویت همکاریهای بین بخشی با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج از کشور، وزارت بهداشت و سایر سازمانهای مرتبط

7- توجه به دانش بومی و پژوهشهای ملی در نشر نتایج پژوهش در عین رصد تولیدات علمی جهانی

8- ارتقای کمیت و کیفیت نشریات پژوهشکده جهت نمایه شدن در پایگاه های معتبر علمی

9-تعیین ساز و کارهای تشویق پژوهشگران برتر

10-تامین بخشی از بودجه پژوهشکده از طریق جذب مشارکت های مالی سایر سازمان ها از طریق ارتباط و تعریف پروژه های مورد نیاز

 

 

حیطه آموزش:

 

1-تشکیل کمیته آموزشی در پژوهشکده

2- بررسی نیازها و اولویت های آموزشی در زمینه های مرتبط

3- جذب اعضای هیأت علمی و پژوهشگران نخبه داخلی

4- همکاریهای مشترک با صاحبنظران داخلی و خارجی در  حیطه الکتروفیزیولوژی

5- توانمند ساختن پژوهشگران در زمینه طراحی، اجرا ، انتشار و کاربردی کردن نتایج پروژه های تحقیقاتی

6-برگذاری دوره های بازآموزی متودولوژی تحقیق و بهره گیری از فن آوری های نوین آموزشی وسایر زمینه های مرتبط برای پژوهشگران

7- ظرفیت سازی جهت ارائه فرصتهای مطالعاتی و تحقیقاتی

 

حیطه کاربردی کردن پژوهش:

 1- تمرکز بر اولویتهای ملی در پژوهش بومیسازی فنآوری در حیطه اینترونشنال کاردیولوژی

2-برگزاری همایش سالیانه دستاورد های پژوهشی جهت ارائه جدیدترین اطلاعاتی علمی تولید شده در حیطه اینترونشنال کاردیولوژی به گروه های هدف و ذی نفعان

3-راه اندازی و انتشار مجله فوق تخصصی

4- راه اندازی یک وب سایت پویای علمی معتبر

5- معرفی پژوهشکده از طریق رسانه ها حداقل هر 3 ماه یکبار

 

 

 

 

گردهمائی ها:

1-برگذاری حداقل یک سمینار ملی در سال

2-برگذاری حداقل یک سمینار بین المللی هر سه سال

3-

4-

 

 

 

 

 


تحلیل محیطی:

محیط داخلی:

  نقاط قوت

-قرار داشتن پژوهشکده در بیمارستان قلب و عروق شهید رجائی به عنوان قطب علمی تحقیقاتی آموزشی قلب و عروق کشور و دسترسی به تعداد قابل توجهی از  گروه های مختلف بیماران به عنوان یک قسمت از منابع مورد نیاز برای پژوهش

-وجود متخصصین کارآزموده و با تجربه در زمینه بیماری های اینترونشنال کاردیولوژی ( اعم از بزرگسالان، اطفال) با توان علمی بالا برای انجام پژوهش ها

-وجود مرکز فوق تخصصی و مجهز ارائه خدمات درمانی اینترونشنال کاردیولوژی در کنار مرکز تحقیقات

-بیماری های قلبی و عروق در اولویت طر حهای پژوهشی و پیشگیری دانشگاه قرار دارد

-ظرفیت بالای نیروهای کارشناسی و متخصص جهت انجام کارهای پژوهشی و اجرائی

-امکان دسترسی به آزمایشکاه ژنتیک و Animal LAb

Full text اینترنت پر سرعت و اتصال به سایت مقالات -دسترسی به

-وجود انگیزه و توان بالای رئیس پژوهشکده برای فعالیت

-زیر مجموعه دانشکاه علوم پزشکی تهران بودن

 

نقاط ضعف

-نداشتن ردیف استخدامی (هیئت علمی و کارشناس) در مرحله موافقت اصولی

-اختصاص بخش عمده وقت مفید متخصصین قلب و عروق در بخش درمان

-درآمدزا نبودن پژوهش

-عدم وجود بودجه پژوهشی

-دسترسی نسبی به تمام منابع اطلاعاتی و مقالات به روز دنیا

-عدم تمایل دستیاران قلب و عروق به استغال در بخش پژوهشی به صورت دستیاری پژوهشی

محیط خارجی

فرصت ها

-صندوق حمایت از پژوهشگران کشور و معاونت فناوری های ریاست جمهوری

-آیین نامه ها و حمایت های معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در جهت ایجاد علاقمندی به پژوهش

-امکان فرصت های مطالعاتی و تحصیلات تکمیلی برای پژوهشگران مرکز  

-اولویت کشوری بیماری های قلبی و عروقی- به لحاظ درمان، پیشگیری و تحقیقات.

-جشنواری پزشکی رازی

-همایش های سالانه و کشوری انجمنهای قلب ایران، آترواسکلروز و غیره

-شبکه دیجیتال کتابخانه الکترونیک وزارت بهداشت

-هماهنگی برنامه استراتژیک با برنامه راهبردی توسعه کشور

تهدیدها

-اختصاص درصد کمی از بودجه سالانه کشور و اعتبار ناخالصی ملی به پژوهشی

-عدم صدور ردیف و تشکیلات سازمانی در زمان موافقت اصولی توسط وزارت بهداشت.

-توسعه نیافتگی زیر ساختهای پژوهشی.

-گرانی و تحریم برخی از تجهیزات و کالای پزشکی و تحقیقاتی

-عدم استفاده از نتایج تحقیقات و پژوهش های گذشته در کشور

 

کلید واژه ها: vision mission

آخرین ویرایش۰۶ آذر ۱۳۹۸