17
مرکز تحقیقات مداخلات قلب و عروق
دوشنبه 2 مهر 1397  |  English  |   |   | 
انتخاب وب سایت :
جستجو در نام و نام خانوادگی
محل خدمت
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت محل خدمت مدرک تحصیلی
 1   هومن   بخشنده آبکنار   اپیدمیولوژی   عضو شوراي پژوهشي   مركز مداخلات   دكترا 
 2   حسینعلی   بصیری   قلب و عروق   رئيس مركز تحقيقات مداخلات قلبي و عروقي   مركز تحقيقات مداخلات   دكتراي تخصصي 
 3   احمد   بیطرفان رجبی   پزشکی هسته ای   معاون مركز مداخلات قلب و عروق   مركز مداخلات قلبي و عروقي   دكترا 
 4   علی   زاهدمهر   قلب و عروق   عضوشوراي پژوهشي كركز   مركزتحقيقات مداخلات قلبي و عروقي   دكتراي تخصصي 
 5   فرشاد   شاکریان   قلب و عروق   عضو شوراي پژوهشي   مركز مداخلات   دكتراي تخصصي 
 6   حمیدرضا   صنعتی   قلب و عروق   عضو شوراي پژوهشي   مركز مداخلات   دكتراي تخصصي 
 7   عطاءاله   فیروزی   قلب و عروق   عضو شوراي پژوهشي   مركز تحقيقات مداخلات   دكتراي تخصصي 
 8   رضا   کیانی   قلب و عروق   عضو شوراي پژوهشي   مركز مداخلات   دكتراي تخصصي 
 9   حجت   مرتضائیان   قلب و عروق اطفال   عضو شوراي پژوهشي   مركز مداخلات قلبي و عروقي   دكتراي تخصصي 
 10   محسن   معدنی   قلب و عروق   عضو شوراي پژوهشي   مركز مداخلات   دكتراي تخصصي